Lafarga Traver Advocats i Consultors, dins l’àmbit de l’assessorament i assistència jurídics i la consultoria tècnica, desenvolupa, entre d’altres, els serveis següents:

1. Assessorament i assistència jurídics

Serveis integrals consistents en l’assessorament i assistència jurídics continuats en totes les àrees del Dret a grans organitzacions públiques (Administracions públiques o entitats i empreses públiques i consorcis, etz.) o privades (societats mercantils, fundacions i associacions, etz.).

Assessorament i assistència als òrgans de govern, administració i gestió d’entitats públiques i privades.

Dret sanitari: assessorament integral en tots els àmbits del Dret a les entitats sanitàries i sociosanitàries. Drets i deures dels usuaris (informació, autonomia, confidencialitat, etz.). Constitució i desenvolupament d’organitzacions instrumentals per a la gestió dels serveis sanitaris i sociosanitaris. Relacions de les entitats amb les Administracions públiques. Serveis d’assessorament i assistència en matèria de protecció de dades. Règim jurídic de personal. Reclamacions de responsabilitat dels professionals, dels centres i de les Administracions sanitàries i sociosanitàries. Infraccions. Assessorament en matèria de residus sanitaris.

Dret farmacèutic: autorització de laboratoris farmacèutics. Autorització i registre de medicaments. Autorització d’assajos clínics. Assessorament en matèria d’investigació. Patents. Marques. Expedients sancionadors. Reclamacions de responsabilitat per producte defectuos. Biodret i dret de la biotecnologia. Conflictes en matèria de competència. Assessorament a les oficines de farmàcia.

Dret de les entitats socials: assessorament jurídic en totes les matèries relatives al govern, la gestió i l’administració de les entitats socials. Contractació de serveis i subvencions. Drets dels usuaris.

Dret de les entitats promotores i gestores de recerca: assessorament jurídic en les matèries relatives al govern, la gestió i l’administració de les entitats promotores i gestores de recerca. Contractació de professionals, serveis i subministraments. Suvencions. Autorització de projectes de recerca. Convenis de col.laboració. Contractes de transferència de tecnologia. Patents i marques. Dret de la propietat intel.lectual i industrial.

Dret mediambiental: assessorament jurídic en totes les matèries relacionades amb el medi ambient; assessorament preventiu en matèria de riscs mediambientals; residus, autoritzacions i llicències, etz.

Dret urbanístic: assessorament en tota mena de qüestions de dret urbanístic. Elaboració de projectes per al desenvolupament urbanístic, gestió de les obligacions derivades de l’explotació de terrenys i immobles i assessorament per a l’obtenció de llicències i permisos, planejament urbanístic i llicències, dret mediambiental, infraccions i sancions administratives.

Dret del consumidor: assessorament jurídic i defensa judicial en matèria de drets dels consumidors i usuaris en relació amb els productes i serveis. Assessorament i defensa dels interessos de l’empresari en aquestes qüestions.

Dret de la competència: assessorament jurídic en qüestions relacionades amb la competència en el mercat. Procediments davant del Servei i el Tribunal de Defensa de la Competència.

Dret de l’energia: assessorament i defensa dels interessos de les empreses relacionades amb la producció, desenvolupament i distribució de l’energia. Assessorament i defensa dels drets dels consumidors.

Dret de les telecomunicacions: assessorament jurídic a entitats relacionades amb el sector de les telecomunicacions. Contractes derivats de la gestió i explotació d’infraestructures, xarxes i serveis, obres i instal.lacions especialitzades, projectes, contractes amb clients, acords d’interconnexió, concessions, llicències i autoritzacions administratives. Règim jurídic d’INTERNET.

Serveis d’assessorament jurídic en les diverses àrees del Dret (administratiu –contractació administrativa, gestió de serveis públics, expropiació forçosa, assessorament a les entitats privades i a les persones físiques en les seves relacions amb les Administracions públiques, organització i funció pública, etz.-; fiscal –tributació i assessorament davant la Inspecció d’Hisenda-; laboral i de Seguretat Social –conflictes individuals o col.lectius, negociació col.lectiva, cotitzacions, actuacions davant la Inspecció de Treball; civil –contractes, drets reials, responsabilitat civil, fundacions i mecenatge, etz.; mercantil –contractació mercantil, fusions d’empreses, dret canviari, reclamacions de quantitat, executius-; i penal –reclamacions de responabilitat professional-.

Propietat intel.lectual i industrial: serveis jurídics relacionats amb els drets d’autor i altres drets de la propietat intel.lectual, patents, marques i drets de propietat industrial. Contractes internacionals de transferència de tecnologia.

Confecció de projectes de llei i altres disposicions en matèria d’ordenació sanitària i farmacèutica, sociosanitària i de serveis socials, ordenació del territori, planejament urbanístic i medi ambient i energia.

Creació d’entitats de dret públic, incloent la confecció dels documents constitutius i els estatuts, l’assessorament en el procés de tramitació i la constitució de les mateixes.

Creació d’entitats privades (associacions, fundacions, societats, etx.) incloent la confecció de documents constitutius i estatuts, l’assessorament en el procés de tramitació i la constitució de les mateixes.

Elaboració de dictamens i informes en matèria d’organització i gestió de serveis públics, contractació administrativa, règim jurídic de personal, responsabilitat patrimonial, civil i penal en la provisió de serveis públics (directa i indirecta), expropiació forçosa, dret farmacèutic, planejament urbanístic i llicències, dret mediambiental, infraccions i sancions administratives.

 

2.- Consultoría en l’àmbit sectorial sanitari i social

  • Disseny de models d’organització i gestió en el sector sanitari,  sociosanitari i social.
  • Estudis de planificació estratègica en processos de canvi organitzatiu.
  • Plans estratègics, plans funcionals, plans directors i plans d’empresa per a centres sanitaris, sociosanitaris i socials.
  • Anàlisi de demanda per àmbits territorials.
  • Estudis de viabilitat.
  • Disseny i millora de processos.
  • Confecció de manuals de procediment.
  • Reglaments de règim intern.
  • Preparació de concursos.
  • Projectes de cooperació internacional (Europa, Llatinoamèrica).